Ocolul Silvic Valea Frumoasei


Selecție Director

2020

ANUNT pentru recrutarea si selectia Directorului RPL Ocolul Silvic VALEA FRUMOASEI RA
Consiliu de Administratie al RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA anunță demararea procedurii de recrutare conform normativelor legale privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor, pentru următoarele poziții vacante:
Director RPL Ocolul Silvic VALEA FRUMOASEI RA

1. Conditii de participare generale si specifice:
1.1 Condiţii generale:
• cetăţenia română;
• domiciliul stabil/rezidenta in Romania
• stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;
• cazierul judiciar si fiscal (fara inscrieri);
• capacitate deplină de exerciţiu;
• să nu fie incapabil, potrivit legii, ori sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mita, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare;
• sa nu fi fost destituit dintr o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului, in ultimii 5 ani;

1.2 Conditii specifice/profilul candidatilor :
• studii superioare absolvite (avantaj domeniul silvic)
• experienta in administrarea sau managementul unor regii autonome sau societati, inclusiv societati din sectorul privat (domeniu silvic- avantaj);
• cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii, modele de afaceri, strategii relevante, legislatie aplicabila;
• cunoașterea proceselor tehnologice /operaționale din domeniul de activitate al regiei;
• cunoştinţe despre reglementările specifice serviciilor publice;
• experienta in domeniul silvic minim 5 ani;
• bune competenţe interpersonale (abilităţi de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă);
• cunoasterea ordonanței privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice;

2. Criterii de evaluare si selecţie
Etapa 1 – Analiza dosarelor de candidatura in vederea intocmirii listei scurte de candidati
• Prezentarea dosarului de candidatura
• Indeplinirea conditiilor de participare
• Experienţa în companii similare
• Calitatea de manager societati comerciale publice sau private, membru al CA/administrator in cadrul unor societati comerciale publice sau private profitabile, sau institutii publice (constituie un avantaj calitatea de manager sau membru al CA/manager in cadrul societatilor/regiilor cu acelasi profil de activitate).

Etapa 2 – Interviurile cu candidatii selectati pe lista scurta si selectia finala

I.Competente
• Competente specifice sectorulului de activitate
• Experienta in domeniul de activitate al regiei
• Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul de activitate al societatii
• Gandire strategica si previziuni
• Constientizare organizationala
• Tehnologia informatiei
• Managementul riscului
• Legislatie aplicabila domeniului
• Competente de guvernanta corporativa
• Monitorizarea performantei
• Luarea deciziilor
• Relatii interpersonale
• Negociere
• Capacitate de analiza si sinteza
• Abilitati de relationare
II. Trasaturi
• Etica si Integritate
• Independenta
• Expunere politica
• Alinierea declaratiei de intentie a candidatului cu scrisoarea de asteptari a actionarilor
III. Conditii Prescriptive Si Proscriptive
• Ani de cand este director executive/administrator in organizatie
• Studii
• Inscrieri in cazierul judiciar/fiscal
• Alinierea la matricea profilului candidatului
3. Procedura si termenele limita de evaluare si selectie
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. CV în format Europass;
2. Scrisoare de intentie;
3. Cazier judiciar, cazier fiscal (original);
4. Acte de studii/certificari/autorizari (copii);
5. Act identitate (copie);
6. Carnet de muncă/documente doveditoare ale activitatii( adeverinte de vechime/extras REVISAL) (copii) ;
7. Dovada numirii în calitate de manager/membru al CA (unde este cazul) (copie);
8. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original);
9. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
10. Declaraţie pe proprie răspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selecţie, precum şi de se putea verifica informaţiile furnizate;
11. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la apartenenta la o formatiune politica;
12. Scrisoare de recomandare (obligatoriu).
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al OS VALEA FRUMOASEI RA .
Candidatii vor pune la dispozitia Consiliului de Administratie si Expertului Independent o adresa de posta electronica (e-mail) valida, pentru realizarea corespondentei cu acestia. Intreaga corespondenta pe durata procsului de selectie se va purta prin posta electronica.

Etapa 1 a selecției dosarelor :
Candidaturile constând în: CV detaliat în format european + scrisoare de intenție + copii/originale ale documentelor necesare pentru depunerea candidaturii, se depun in plic inchis pe care se specifica : numele si prenumele candidatului si mentiunea ,, Candidatura pentru postul de Director al RPL OS VALEA FRUMOASEI RA,, in termen de 30 zile zile de la data publicării anunțului, pana la data de 05.07.2020 ora 13.00, la sediul Ocolului , Str Baii nr 1, Saliste jud Sibiu, Serviciul Secretariat - Registratura .
Dosarele de candidatura vor fi transmise in mod obligatoriu si pe adresa de e-mail gabriela.rasanu@yahoo.com, la temenul stabilit pentru depunerea fizica. Dosarele care vor fi depuse (atat fizic cat si electronic) dupa data limita, nu vor fi luate in considerare.
Selectia dosarelor se va face in data de 06.07.2020 pana la ora 16.00.
Persoanele selectate/respinse pentru etapa a II a a procesului de recrutare vor fi informate in scris prin posta electronica, in aceeasi zi, pana la ora 16.00 , de catre expertul independent.
Persoanele al caror dosar de candidatura a fost respins, vor fi anuntate prin posta electronica asupra motivelor ce au condus la respingerea dosarelor iar eventualele contestatii se pot depune in termen de 24 ore de la data comunicarii selectiei dosarelor, in scris la sediul Ocolului Silvic, Str Baii nr 1, Saliste, jud Sibiu, Serviciul Secretariat - Registratura .
Etapa 2 – Interviurile cu candidatii selectati pe lista scurta si selectia finala
Publicarea listei scurte de candidati si a scrisorii de asteptari se va face in data de 08.07.2020, atat la sediul regieie cat si pe pagina de internet. Candidatii ai caror dosar a fost selectat pentru lista scurta vor fi informati personal asupra procedurii de desfasurare si temenelor stabilite pentru etapa 2. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0723-664345, persoana de contact Rasanu Gabriela- Expert Independent sau prin posta electronica la adresa- gabriela.rasanu@yahoo.com
Anuntul privind formularea candidaturii poate fi descărcat de aici

Tiberiu Brad


2016 - 2020

Telefon: +40 742 129 757, mail: osvaleafrumoasei@gmail.com
chip-e

Ovidiu Ioan Teșa

2015 - 2016

tesa