Anunţ

privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate

Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.Sibiu, tel. 0269553010, fax:0269553127, e-mail: osvaleafrumoasei@gmail.com.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 08.03.2022  ora 1000.

Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiei: 02.03.2022  ora 1200 .

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 02.03.2022  ora 1200.

Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.produselepadurii.ro.

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie 77.459 m3,  din care pe sortimente:

lemn pentru cherestea 77.459 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

-gorun : 66.516 (m3);

-stejar pedunculat :10.943 (m3 );

Materialele lemnoase fasonate care se ofera spre vânzare nu provin din fondul forestier proprietate publică certificata  a  u.a.t-urilor.

Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere in aceeasi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

In situatia in care nu sunt inregistrate cereri de inscriere pentru licitatia de masa lemnoasa fasonata, aceasta se va desfasura in aceleasi conditii de preselectie in data de 18.03.2022.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei si de pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro  începând cu data de: 24.03.2022.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

  1. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
  2. b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
  3. c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  4. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Vlad Ioan, număr de telefon: 0269553010, fax: 0269553127.

 

Caietul de sarcini poate fi descarcat de aici.

Lista de inventariere pentru lot poate fi descarcata de aici.

Cererea pentru inscrierea la licitatie poate fi descarcata de aici, iar celalalte formulare pentru inscrierea la licitatie pot fi descarcate de aici.

Formularul de oferta poate fi descarcat de aici.