Anunț angajare Magazioner pe perioada nedeterminată cu norma întreagă

Actualizare luni, 17 ianuarie 2022, ora 12.15 Evaluare proba scrisă: candidatul Bordea Maria Camelia a fost declarat ADMIS
update: vineri, 14 ianuarie 2022, ora 12. A fost înregistrat dosarul canddatului Bordea Maria Camelia. Dosarul este complet. A fost declarat ADMIS/

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în Săliște, str. Băii nr.1, tel: 0269/553010, e-mail: osvaleafrumoasei@gmail.com, web: osvaleafrumoasei.ro organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante astfel:
– 1 post de magazioner
Concursul se va desfășura în următoarele etape:
• Selecția dosarelor
• Proba scrisă
• Interviu
Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice, astfel:
Condiții generale de participare la concurs:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt:
– diploma de bacalaureat
– 3 ani vechime în activitate
– Candidatul are domiciliul în loc. Săliște, jud. Sibiu;
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la secretariatul unității, începând cu data de 03.01.2022 și până la data de 14.12.2022 ora 10.00 și vor conține următoarele documente:

1. CV format Europass
2. Copie carte de identitate
3. Copie acte studii in legatura cu cerintele postului
4. Copie carnet de munca/adeverinte de vechime/extras Revisal care sa ateste indeplinirea conditiilor de vechime in munca si profesie conform cerintelor postului
5. Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate
6. Cazier judiciar, cazier fiscal
7. Minim doua scrisori de recomandare
Documentele de la punctele b, c și d vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura la sediul social al unității în trei etape succesive după cum urmează:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 14.01.2022, ora 10.30 pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, iar rezultatul acesteia se va afișa în data de 14.01.2022 ora 12.00 , cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul unității și pe pagina de internet a instituției.
– Proba scrisă, în data de 17.01.2022, ora 11:00. Rezultatul va fi afișat în aceeași zi la ora 13.00 cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“ la sediul unității și pe pagina de internet a instituției.
– – Interviul va avea loc în data de 17.01.2022, începând cu ora 14:00.
La interviu vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba anterioară. Sunt declarați admiși la proba scrisă, și la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte.

Rezultatele finale vor fi afișate la sediul RPL OS Valea Frumoasei RA și pe pagina de internet.
După afișarea rezultatelor finale candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora la sediul instituției sub sancțiunea decăderii din acest drept.

BIBLIOGRAFIE
I. Cunoasterea legislației specific
– Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
– Hotărârea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale cu modificarile si completarile ulterioare.
– Ordin M.F.P. 2634/2015 privind documentele financiar.
– Ordin M.F.P. NR. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul RPL OS Valea Frumoasei RA, Săliște str. Băii nr.1, telefon 0269/553010, L-V, orele 12-14.