RPL OS VALEA FRUMOASEI RA scoate la concurs un post de ECONOMIST, pe perioada nedeterminata cu norma part-time 2 ore/zi, cu sarcini CFP si SCIM

• Cerinte:
a) cetățenie română și domiciliul în jud Sibiu;
b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
c) capacitate deplină de exercițiu;
d) stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
e) studii superioare;
f) vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituțiilor publice, și de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entități publice;
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei activități;
h) prezintă minimum două scrisori de recomandare.
• Sarcinile postului
1. Cunoaste si aplica cu consecvență și fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea și regularitatea proiectelor de operațiuni ce fac obiectul vizei, precum și încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare și/sau ale creditelor de angajament;
2. Cunoaste în permanență toate reglementările legale specifice domeniului în care își exercită atribuțiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu;
3. Verifica sistematic și temeinic toate proiectele de operațiuni supuse vizei;
4. Proiecteaza, implementeaza și dezvolta continuu un sistem de control intern/managerial viabil in cadrul regiei.
• Dosarul de inscriere la concurs, contine:
1. CV format Europass
2. Copie carte de identitate
3. Copie acte studii in legatura cu cerintele postului
4. Copie carnet de munca/adeverinte de vechime/extras Revisal care sa ateste indeplinirea conditiilor de vechime in munca si profesie conform cerintelor postului
5. Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate
6. Cazier judiciar, cazier fiscal
7. Minim doua scrisori de recomandare
• Desfasurarea procesului de recrutare si selectie:
Etapa 1 – Depunerea Dosarelor de candidat si interviul preliminar
– Dosarele de candidat, continand toate elementele obligatorii vor fi depuse in termen de 30 zile de la data aparitiei anuntului pana la data de 01.08.2020, la sediul RPL OS VALEA FRUMOASEI RA , loc Saliste jud Sibiu, str Baii nr 1, Serviciul Secretariat .
– Interviul preliminar (interviul de cunoastere) se va sustine cu toti candidatii care au depus dosarul complet, in termenul prevazut prin anuntul de angajare. Interviul se poate sustine si prin mijloace electronice. In acest sens candidatii vor fi anuntati in timp util asupra modului de desfasurare.
– Candidatii al caror dosar a fost selectat in urma sustinerii interviului vor fi anuntati telefonic/prin e-mail asupra desfasurarii ulterioare a probelor de concurs.

Etapa 2 – Verificarea cunostintelor
– Candidatii selectati pentru etapa 2 vor sustine o proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice
– Data, ora si locul si modul de desfasurare se va anunta ulterior.

• Tematică de concurs
– Legislație privind controlul financiar preventiv, inventarierea generală a patrimoniului;
– Bugetul de venituri și cheltuieli (elaborarea bugetului, deschiderea de credite, încadrarea cheltuielilor bugetare etc);
– Legislatia privind organizarea activitatii de Control Managerial Intern;
– Legea Contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

• Bibliografie :
– OG nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările ulterioare;
– Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
– Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu din 11.07.2014;
– Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu modificări și completări;
– Ordinul nr.1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate;
– Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice ;
– Codul Civil; Codul de procedura civilă (doar aspecetele ce au legatura cu specificul postului);
– Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
– Codul controlului intern managerial al entităților publice din 20.04.2018;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;